لزوم امر به مهر و موم در حکم ورشکستگی

محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

رجوع کنید به ماده ۴۳۳ قانون تجارت