ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی

عرض خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی ربط.

بعدی ❭