ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

بعدی ❭