مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی اعتقادی - سیاسی افراد عبارتند از:
۱. نوع دین
۲. نوع مذهب
۳. تعلق به فرقه های مذهبی
۴. تابعیت همسر و فرزندان
۵. وابستگی های سیاسی افراد
۶. عضویت در احزاب، سازمانهای غیردولتی و...
۷. داده های مربوط به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات از جمله صفحه انتخابات شناسنامه ها
۸. اطلاعات آراء افراد در صورتی که طبق قانون به صورت مخفی داده شده اند