گزارش مدیران به بازرس در شرکت سهامی

هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.

رجوع کنید به ماده ۱۳۷ قانون تجارت