(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کند.
۱ - برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲ - برای هر رأس گوسفند - میش - بره ۱۲ ریال.
۳ - برای هر رأس گاو - گاومیش - گوساله ۲۵ ریال.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- شهرداریهای محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌ های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف ‌برساند.