ماده ۴۸ قانون دریایی

ثبت معاملات رهن کشتی
‌ثبت معاملات رهن کشتی و فک آن بموجب ماده ۲۴ این قانون صورت خواهد گرفت.

بعدی ❭