برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.