ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

تولید مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌گردد طبق فهرست ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) و (۹) قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

بعدی ❭