ورشکستگی و تکلیف مدیر تصفیه در تنظیم صورت دارایی

مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.

رجوع کنید به ماده ۴۵۱ قانون تجارت