ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انعقاد قرارداد ارفاقی

در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۴۸۸ قانون تجارت