عدم محدویت سهامداران در طرح دعوا علیه مدیران در شرکت سهامی

مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه‌مدیران شرکت محدود نماید.

رجوع کنید به ماده ۲۷۷ قانون تجارت