ماده ۲۵ قانون گذرنامه

(اصلاحی ۱۳۷۳/۷/۳) - مدت اعتبار گذرنامه جدید از تاریخ صدور پنج سال است و فقط برای مدت پنج سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۳/۷/۳) - گذرنامه‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون سه سال آنها خاتمه نیافته تا پایان مدت مذکور،معتبر خواهند بود.

بعدی ❭