ماده ۱۵ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

بعدی ❭