فک رهن از مال مرهون ورشکسته

مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشکسته منظور دارد.

رجوع کنید به ماده ۵۱۵ قانون تجارت