ماده ۶۱۴ قانون مدنی

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

بعدی ❭