ورشکستگی و لزوم تعیین مدیر تصفیه

محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

رجوع کنید به ماده ۴۴۰ قانون تجارت