شرط برائت ذمه ناشی از برات

شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۲۵۸ قانون تجارت