(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- کلیه موسسات برق مکلف برعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود.
مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد‌مال یا وجه مأخوذه به ذینفع بپرداخت دو برابر آن بعنوان جریمه محکوم خواهند شد.
در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول بپرداخت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در دفعات بعد بپرداخت ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
‌تبصره ۱ - آیین‌نامه مصرف جرائم اختصاصی مأخوذه به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۲ - گزارش کارکنان وزارت آب و برق که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و بدادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب‌مختلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.