اثر عدم ثبت اسم تجارتی در صورت لزوم ثبت آن

در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت ماخوذ‌خواهد داشت.

رجوع کنید به ماده ۵۸۱ قانون تجارت