ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ شده است.

بعدی ❭