شرکت سهامی و لزوم تنظیم صورت دارایی و مالی و گزارش آن به مجمع عمومی عادی سالانه توسط هیات مدیره

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد‌و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید‌اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

رجوع کنید به ماده ۲۳۲ قانون تجارت