عدم تکلیف حق‌العمل کار به بیمه کردن اموال موضوع معامله

حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.

رجوع کنید به ماده ۳۶۰ قانون تجارت