ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی

با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

بعدی ❭