ممنوعیت پرداخت سود در صورت کاهش سهم‌الشرکه شرکت تضامنی

اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

رجوع کنید به ماده ۱۳۲ قانون تجارت