ماده ۴۷۲ قانون مدنی

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

بعدی ❭