ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

مسوول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردد.

بعدی ❭