ترتیب مطالبه دیون از شرکت مختلط سهامی

حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.

رجوع کنید به ماده ۱۷۲ قانون تجارت