ماده ۲۷۱ قانون مدنی

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

بعدی ❭