ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

بعدی ❭