ماده ۲۳۵ قانون تجارت

برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

بعدی ❭