مسئولیت تضامنی موسسین شرکت سهامی

موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.

رجوع کنید به ماده ۲۳ قانون تجارت