اعتراض عدم تادیه

امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

رجوع کنید به ماده ۲۸۰ قانون تجارت