ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

صندوق عهده دار انجام تعهدات زیر طبق مقررات این آیین‌نامه است .
الف - پرداخت مستمری بازنشستگی
ب - پرداخت مستمری از کارافتادگی دائم یا موقت
ج - پرداخت مستمری بازماندگان

بعدی ❭