ماده ۷۱۲ قانون مدنی

هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

بعدی ❭