ماده ۳ قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست

زنان و کودکان بی سرپرست که به هر نحو از مستمری‌های بازنشستگی ، ازکارافتادگی و بازماندگان بهره مند می‌شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.

بعدی ❭