ماده ۱۹۱ قانون دریایی

بیمه دریائی
‌دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریائی را تنظیم و بمجلسین تقدیم نماید. ‌

بعدی ❭