ظهرنویسان و اطلاع عدم تادیه

هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

رجوع کنید به ماده ۲۸۵ قانون تجارت