ترتیب انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

رجوع کنید به ماده ۱۰۳ قانون تجارت