ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها که بیش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفند برای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.

بعدی ❭