انواع گذرنامه

ماده ۷

گذرنامه بر سه قسم است:
الف‌- گذرنامه سیاسی.
ب‌- گذرنامه خدمت (اعم از فردی یا جمعی).
ج‌- گذرنامه عادی (اعم از فردی یا جمعی).
تبصره- مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظائر آن و همچنین سازمان تهیه‌کننده آنها به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۸

از تاریخ تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی تبدیل خواهد شد.

ماده ۹

وزارت امور خارجه می‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به ماموریتهای خاص اعزام می‌شوند به جای گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دسته‌جمعی صادر نماید.مشخصات برگهای مذکور در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

بعدی ❭