برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.