ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

بعدی ❭