اعطای مهلت پرداخت توسط دادگاه

محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.

رجوع کنید به ماده ۲۶۹ قانون تجارت