ماده ۱۹۹ قانون مدنی

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

بعدی ❭