ماده ۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

پروانه فعالیت نهائی برای احزاب ملی یا استانی در صورتی صادر می‌گردد که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ شرایط احزاب ملی:
۱ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور حداقل سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور
۲ـ ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از مراکز استان‌های کشور
۳ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) این قانون
ب ـ شرایط احزاب استانی:
۱ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس مطابق یکی از موارد زیر:
ـ با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر
ـ با حضور حداقل یکصد و پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا سه میلیون نفر
ـ با حضور حداقل دویست نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت بیش از سه میلیون نفر
۲ـ ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از شهرستان‌های استان
۳ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) این قانون
تبصره ـ عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

بعدی ❭