لزوم قید تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی در شرکت‌نامه شرکت با مسئولیت محدود

در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

رجوع کنید به ماده ۹۷ قانون تجارت