مرجع عزل مدیر تصفیه در شرکت سهامی

مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می‌باشند.

رجوع کنید به ماده ۲۱۶ قانون تجارت