‌ماده ۳۴۸ قانون تجارت

دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

بعدی ❭