جرم صدور اوراق قرضه فاقد مندرجات الزامی در شرکت سهامی

رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده ۶۰ این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند‌به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۲۵۲ قانون تجارت